Pravidla soutěže o vstupenky na cestovatelský festival Caminos.

Jak soutěžit a vyhrát 1x 2 vstupenky na cestovatelský festval Caminos?

Pro zapojení do soutěže je nutné pod příspěvek vložit komentář dle pokynů v soutěžním příspěvku.

Pořadatel soutěže

Živý kraj – Destinační agentura pro Karlovarský kraj, z. s., Závodní 379/84a, Dvory, 360 06, Karlovy Vary, IČ: 05309964, spisová značka L 7758 vedená u Krajského soudu v Plzni.

Trvání soutěže

1. Soutěž bude zahájena 31. 5. 2022 a ukončena 2. 6. 2022, 14:00.

2. Soutěž probíhá na území České republiky.

Účast v soutěži

1. Každý účastník se smí zúčastnit pouze jednou.

2. Výherce bude informován pomocí facebokového profilu Živého kraje, konkrétně tak, že bude označen v komentáři pod soutěžním příspěvkem.

Výherce a výhry v soutěži

Výhercem se stává ten uživatel, který bude vylosován.

1. Vyhrát vstupenky může 1 uživatel. Výherce získá 1x vstupenky na cestovatelský festival Caminos.

2. Vstupenky nelze vyměnit za peníze.

3. Výherce bude vylosován náhodně.

4. Výherce bude vyhlášen ve čtrvtek 2. 6. 2022 v komentáři pod soutěžním příspěvkem.

5. Po skončení soutěže bude výherce kontaktován přes facebookový profil Živý kraj.

Další důležité podmínky soutěže

1. Soutěže se může zúčastnit každá fyzická osoba starší 18 let a s doručovací adresou v České republice nebo osoba mladší 18 let se souhlasem zákonného zástupce; z účasti v soutěži jsou nicméně vyloučeni zaměstnanci pořadatele a všichni jejich rodinní příslušníci v řadě přímé, jakož i osoby blízké. Pořadatel soutěže si vyhrazuje právo uživatele, který nesplňuje podmínky stanovené v těchto Pravidlech, nezařadit do soutěže nebo jej ze soutěže kdykoli po dobu trvání soutěže nebo po jejím skončení i bez odůvodnění odstranit, a to bez nároku na jakoukoliv kompenzaci.

2. Pořadatel soutěže si vyhrazuje právo konečného rozhodnutí ve všech záležitostech souvisejících s pořádáním a průběhem soutěže, a to včetně jejího přerušení, odložení, odvolání či úprav jejích Pravidel. Pořadatel soutěže je oprávněn kdykoli v průběhu soutěže měnit její Pravidla, tj. i způsoby určení výherců, druhy výher, a ve výjimečných případech soutěž i zrušit. Oprávnění pořadatele zasahovat do průběhu soutěže zahrnuje i právo pořadatele nepřiznat soutěžícímu výhru v soutěži, bude-li mít pořadatel podezření, že soutěžící porušil či se pokusil obejít Pravidla soutěže. V takových případech je pořadatel oprávněn soutěžícího vyloučit ze soutěže, a to bez nároku na jakoukoliv kompenzaci. Konečné rozhodnutí o sporných otázkách náleží vždy pořadateli soutěže.

3. Výhry nelze vymáhat soudní cestou. Výhry nelze vyplatit v penězích ani za ně poskytnout jinou nepeněžitou náhradu. Pořadatel neručí za čerpání výhry či jakékoliv otázky s ním spojené. Pořadatel soutěže je současně oprávněn kdykoli v průběhu soutěže měnit druhy výher. Výherce je oprávněn výhru odmítnout. V takovém případě se výhercem stává další soutěžící v pořadí. Všechny výhry do soutěže poskytuje pořadatel.

4. Účastí v této soutěži dle článku III. těchto Pravidel dává soutěžící pořadateli souhlas ke zpracování poskytnutých osobních údajů dle §21 zákona číslo 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů za účelem navázání kontaktu se soutěžícím, vyhodnocení soutěže a nabízení obchodu a služeb a dále souhlas se zasíláním obchodních sdělení prostřednictvím elektronických prostředků dle zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, a to po dobu 3 let od udělení souhlasu. Soutěžící uděluje pořadateli pro případ, že se stane výhercem některé z cen, souhlas s uveřejněním svého jména a příjmení na sociálních stránkách pořadatele. Poskytnutí údajů je dobrovolné, ale je nezbytnou podmínkou účasti v soutěži. Soutěžící, který takto poskytl pořadateli osobní údaje, má právo na přístup k osobním údajům a další práva dle §21 zákona číslo 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zejména právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů se sídlem Pplk. Sochora 27, Praha 7, PSČ 170 00 v případě, že by zjistil, že pořadatel porušil své povinnosti, vyplývající z výše uvedeného zákona, a právo požadovat opravu, doplnění nebo zlikvidování jím poskytnutých osobních údajů.

Soutěž není sponzorována, podporována, spravována nebo spojena se sociální sítí Facebook, společností Facebook Inc. nebo Facebook Ireland Limited. Soutěžící je srozuměn s tím, že poskytuje své informace pořadateli soutěže a nikoliv společnosti Facebook Inc. nebo Facebook Ireland Limited.